فعالیت حرفه ای خود را در سال ۱۳۸۳ شروع کردیم. در سال چند جوان خوره بازی بودیم که همگی یه هدف مشترک داشتیم و آن هم تنها “بازی،بازی و بازی” بود. حاصل این زحمات چندین بازی شد، پایان معصومیت، شمشیر نادر، لطفعلی خان زند، شبگرد طلوع تاریکی در این سالها منتشر شد. اما در سال ۹۳ فعالیت خود را با تمرکز بر روی موبایل جدیتر کردیم و توانستیم دو بازی “باقلوا” و “آمیرزا” را منتشر کنیم.